fbpx

AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF MUTUAL RECOGNITION OF DIPLOMAS IN THE WESTERN BALKANS The participants of the Western Balkans Albania, the Republic of North Macedonia and Serbia, as contracting parties between them, have concluded an agreement in Oher, on June 8, 2022, to promote productive cooperation for the recognition of diplomas and scientific…

MARREVESHJE PER BASHKEPUNIM NE FUSHEN E NJOHJES SE NDERSJELLE TE DIPLOMAVE TE NE BALLKANIN PERENDIMOR Pjesemarresit e Ballkanit Perendimor Shqiperia, Republika e Maqedonise se Veriut dhe Serbia, si pale kontraktuese mes tyre, kane lidhur nje marreveshje ne Oher, me 8 qershor 2022 per te nxitur bashkepunimin produktiv per njohjen e diplomave dhe titujve shkencore brenda…

Procesi  i  përzgjedhjes  kryhet  në  kufi  ose brenda  territorit  dhe  ka  për  qëllim  përcaktimin  e kategorisë së të huajit, duke e klasifikuar atë, si: subjekt i refuzimit të hyrjes; kërkues i mbrojtjes ndërkombëtare; viktimë e mundshme trafikimi; imigrant i parregullt; i mitur i pashoqëruar. PROCEDURA    E    REFUZIMIT    TË HYRJES NË KUFI Gjatë kontrollit  të  dokumentacionit …

Qeveria zvicerane, në mbledhjen e saj të datës 24.08.2022 në Bernë ka aprovuar dërgimin në parlament të Marrëveshjes mbi sigurimet shoqërore të Zvicrës dhe Shqipërisë. Kjo marrëveshje rregullon sigurimin e kujdesit të pleqërisë, trashëgimisë dhe invaliditetit të shteteve kontraktuese dhe rregullon pagesën e pensioneve jashtë vendit. Me ketë mbështeten edhe marrëdhëniet ekonomike të Zvicrës me…

Per periudhen nga 20 prill – 31 dhjetor 2021 lejohen te hyjne pa vize, per nje afat 90 ditor per 180 dite, vetem me ane te nje dokumenti pasaporte, shtetasit e shteteve te meposhtme: Arabia Saudite, Bahrein, Egjipt, Indi, Katar, Oman, Rusi Tailande Shtetasit e Egjiptit dhe Rusise hyjne ne Republiken e Shqiperise pa vize…

Free-visa traveling to Albania. From April 20 – December 31, 2022, citizens of the following countries are allowed to enter without a visa, for a period of 90 days for 180 days, only through a passport: Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, India, Qatar, Oman, Russia Thailand Egyptian and Russian citizens enter the Republic of Albania without…