Per periudhen nga 20 prill – 31 dhjetor 2021 lejohen te hyjne pa vize, per nje afat 90 ditor per 180 dite, vetem me ane te nje dokumenti pasaporte, shtetasit e shteteve te meposhtme: Arabia Saudite, Bahrein, Egjipt, Indi, Katar, Oman, Rusi Tailande Shtetasit e Egjiptit dhe Rusise hyjne ne Republiken e Shqiperise pa vize…

Rritet paga minimale per punemarresit. Duke filluar nga periudha Prill 2022, paga bazë minimale mujore në shkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo person juridik apo fizik, vendas apo i huaj, është 32,000 lekë. Paga bruto mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore, për personat e punësuar, për personat e…

Pronaret perfitues, ndryshime ne afate dhe penalitete. Me 1 Mars ka hyre ne fuqi ligji Nr.6/2022 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr. 112/2020 “Per Regjistrin e Pronareve Perfitues” i cili ka sjelle disa ndryshime shume te rendesishme ne lidhje me regjistrimin e pronareve perfitues, afatet dhe penalitetet. Risi Nese me pare afati per…

Se fundmi ligji qe ka pesuar ndryshime eshte ai per Pronesine Industriale, dhe tashme pjese e saj eshte edhe sekreti tregetar. Miratimi i ligjit Nr. 96 date 07.07.2021 u sollen disa risi qe kishin si qellim perforcimin e mbrojtjes se objekteve te pronesise industriale. Me poshte ju veme ne dijeni te risive qe ka sjelle…

Kriptovaluta eshte nje lloj i ri monedhe qe u krijua ne 2009. Ato kane origjinen ne nje format dixhital dhe gjenerohen ne format elektronik. Transaksionet e ketyre monedhave behen pa banka. Nuk ka tarifa transaksioni dhe praktikisht mund te blini cdo gje me to, njelloj sic beni me parate tradicionale (fiat). Pagesat duke përdorur kriptovaluta…

Rimbursimi i TVSH-se mund te kerkohet nga eksportuesit kur teprica e tyre tejkalon shumen 400 000 leke. Ky eshte rregullimi qe ben Ligji Nr.92/2014 “Per tatimin mbi vleren e shtuar ne Republiken e Shqiperise”. Se fundmi VKM-ja Nr. 418, date 08.07.2021 ka sjelle disa ndryshime në Vendimin nr. 953, date 29.12.2014, ku parashikohen kushti i…

Pandemia Covid-19 solli deme te njepasnjeshme ne cdo fushe te jetes, duke filluar nga shendeti e deri tek ekonomia dhe levizja e lire e njerezve dhe mallrave. Pas disa muajsh tejet te veshtire tashme duket sikur bota ka filluar te rimekembet dhe kjo duket edhe ne faktin se tashme ne shume shtete numri i infeksioneve…

Vision Consulting Albania deshiron t`ju prezantoje me ndryshimet me te reja te ne legjislacionin procedurial civil. Se fundi, Kodi i Procedures Civile ka pesuar nje sere ndryshimesh dhe qellimi yne eshte t`ju veme ne dijeni mbi keto ndryshime me ane te nje analize dhe interpretimi permbledhes. Ndryshimet me te rendesishme Nder ndryshimet kryesore eshte fakti…