Rritet paga minimale per punemarresit. Duke filluar nga periudha Prill 2022, paga bazë minimale mujore në shkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo person juridik apo fizik, vendas apo i huaj, është 32,000 lekë. Paga bruto mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore, për personat e punësuar, për personat e…

Vision Consulting Albania deshiron t`ju prezantoje me ndryshimet me te reja te ne legjislacionin procedurial civil. Se fundi, Kodi i Procedures Civile ka pesuar nje sere ndryshimesh dhe qellimi yne eshte t`ju veme ne dijeni mbi keto ndryshime me ane te nje analize dhe interpretimi permbledhes. Ndryshimet me te rendesishme Nder ndryshimet kryesore eshte fakti…

Konvertimi i lejes se drejtimit Nje marreveshje e miratuar midis Keshillit te Ministrave te REPUBLIKES SE SHQIPERISE  dhe Qeverise se REPUBLIKES SE ITALISE ka si qellim kryesor njohjen ne menyre te ndersjelle per qellime konvertimi te lejeve te perhershme te drejtimit qe jane leshuar nga autoritetet kompetente perkatese, ne favor te titullareve te lejeve te…

 Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve se fundmi ka risjelle ne vemendje nje detyrim mjaft te rendesishem per individet ne Republiken e Shqiperise te cilet kane te ardhura relativisht te larta. Keta te fundit duhet te dorezojne nje deklarate individuale lidhur me te ardhurat vjetore. Personat e detyruar per dorezimin…