Per periudhen nga 20 prill – 31 dhjetor 2021 lejohen te hyjne pa vize, per nje afat 90 ditor per 180 dite, vetem me ane te nje dokumenti pasaporte, shtetasit e shteteve te meposhtme: Arabia Saudite, Bahrein, Egjipt, Indi, Katar, Oman, Rusi Tailande Shtetasit e Egjiptit dhe Rusise hyjne ne Republiken e Shqiperise pa vize…

Rimbursimi i TVSH-se mund te kerkohet nga eksportuesit kur teprica e tyre tejkalon shumen 400 000 leke. Ky eshte rregullimi qe ben Ligji Nr.92/2014 “Per tatimin mbi vleren e shtuar ne Republiken e Shqiperise”. Se fundmi VKM-ja Nr. 418, date 08.07.2021 ka sjelle disa ndryshime në Vendimin nr. 953, date 29.12.2014, ku parashikohen kushti i…