Hapi i parë që duhet të ndërmerret përpara se të investoni në Shqipëri dhe mbase më i rëndësishmi është mbledhja e sa më shumë informacioneve të mundshme në lidhje me të dhëna të përgjithshme siç janë: vendi, politika publike, legjislacioni, zhvillimi ekonomik, etj., Por edhe të dhëna specifike të lidhura me veprimtari që do të kryeni si: kushtet e tregut, konkurrenca, tipologjia e popullsisë / profili i klientit të ardhshëm, vendndodhja e përshtatshme për ambientet e biznesit, trajtimi i stafit, kostot dhe të ardhurat e parashikuara, etj.

Me kërkesën tuaj, ekipi ynë do të sigurojë informacion specifik dhe të saktë për çdo pyetje që do të keni dhe do të hartojë një plan të detajuar biznesi për t’u përshtatur madhësisë dhe natyrës së biznesit tuaj në të ardhmen.

Ne do të bëjmë “ngritjen e rëndë” në mënyrë që ju të mund të përqendroheni në përparësitë e tjera: zhvillimin e produktit tuaj, gjetjen e klientëve, ndërtimin e strategjive tuaja të marketingut dhe ekipit.

Ne mund t’ju ndihmojmë të zgjedhni strategjinë tuaj; të hulumtoni dhe analizoni tregun dhe konkurrencën tuaj; dhe të krijoni një plan biznesi të qartë dhe bindës për të artikuluar vizionin tuaj.

Pasi të keni një ide të qartë se si sipërmarrja juaj do të veproj, hapi tjetër është përgatitja e të gjitha dokumenteve të nevojshme ligjore për të hyrë në tregun tuaj të dëshiruar.

    Need a Consultation? Contact Us