Ne informojmë herë pas here, përmes faqes sonë të internetit, në lidhje me blerjen ose shitjen e bizneseve dhe aseteve që mund të jenë me interes për investitorët e huaj.

Gjithashtu, pasi e konsiderojmë veten si aleatë të klientëve tanë, ne shpesh angazhohemi në zhvillimin e projekteve të reja duke kontribuar drejtpërdrejt si partnerë të biznesit. Ne ofrojmë këshilla për të gjithë procesin e bashkimeve, blerjeve ose marrjes në dorëzim të bizneseve ose pjesë të bizneseve.

    Need a Consultation? Contact Us