fbpx

Perqindja miqesore e tatimit mbi fitimin per kompanite e IT fton investitoret e huaj ne Shqiperi.

Shqiperia ofron nje kuader ligjor mjaft miqesor sa i takon investimeve te huaja, arsyeja kryesore e rritjes se numrit te investitoreve te huaj, kryesisht ne fushen e IT.

Nje  nga lehtesirat qe u aplikua qe nga viti 2018 me Vendimin e Keshillit te Ministrave  ku te gjithe tatimpaguesit qe ushtrojne aktivitetin e prodhimit/zhvillimit te software-ve dhe procedurat per aplikimin e Tatimit mbi Fitimin nga personat juridike qe ushtrojne keto aktivitete”, per te cilat aplikohet shkalla tatimore e tatimit mbi fitimin prej 5%.

Aktivitetet e ushtruara nga personat juridike ne fushen e prodhimit/zhvillimit te software-ve, per te cilat aplikohet shkalla tatimore e tatimit mbi fitimin prej 5% jane si me poshte:

Dizenjim software-I   Ketu perfshihet analiza e kerkesave te sistemit softeare, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software;

Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software – Ketu perfshihet programimi i sistemeve softeare, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit qe softeare-i eshte vendosur ne operim), mirembajtja e te gjithe komponenteve, suporti i sistemit si nje teresi komponentesh, qe, ne funksionimin e tyre, realizojne qellimin e Zgjidhjes Informatike;

Testim software- Ketu perfshihet testimi i funksionaliteteve, te ngarkeses ne pune, te performances, te pranimit, te disponueshmerise dhe te sigurise se sistemit softeare;

Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit- Ketu perfshihet analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja ne pune dhe mirembajtja e sistemeve te komunikimit te rrjeteve te pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN);

Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise- Ketu perfshihet analiza e kerkesave te sigurise se klientit, projektimi i arkitektures, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja ne pune, testimet e sigurise dhe mirembajtja perkatese;

Zhvillim sistemesh migrimi – Ketu perfshihet transferimi i te dhenave dhe infrastruktures perkatese nga nje teknologji e vjeter ne nje teknologji te re;

Permiresim/upgrade sistemesh informatike

Operimi, menaxhimi, suporti i perdorimit dhe auditimi teknik/informatik per sistemet software.

Personat Juridike vendas ose te huaj, duhet te kene te percaktuar ne statutin e kompanise si objekt veprimtarie, per te aplikuar normen 5% te Tatimit mbi Fitimin.

Perveç ketyre, aktivitetet e tjera qe mund te ushtroje shoqeria, duhet qe te jene ne fushen e teknologjise se informacionit. Kur ka veprimtarite e tjera, te cilat nuk bejne pjese ne kete fushe, duhet t’i ndajne si subject tjeter ne menyre qe te aplikohet shkalla 5% e Tatimit mbi Fitimin. Gjithashtu, Personi Juridik duhet te paraqese prane Drejtorise Rajonale Tatimore perkatese, nje deklarate ku te shprehet per aktivitetin/aktivitetet e objekt-veprimtarise se tij, per te cilat aplikon kete shkalle tatimore.

Per qellim te aplikimit te normes se reduktuar, subjektet duhet te pasqyrojne qarte ne shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare, te ardhurat qe realizohen nga aktiviteti/aktivitet per te cilat aplikohet shkalla tatimore 5%, si edhe shpenzimet e kryera.

Personat Juridike, duhet qe keto aktivitete te kene te percaktuar ne statutin e kompanise si objekt veprimtarie, per te aplikuar normen 5% te Tatimit mbi Fitimin. Perveç ketyre, aktivitetet e tjera qe mund te ushtroje shoqeria, duhet qe te jene ne fushen e teknologjise se informacionit. Kur veprimtarite e tjera, nese ka, nuk bejne pjese ne kete fushe, duhet t’i ndaje me NIPT-e me vete, ne menyre qe te aplikoje shkallen 5% te Tatimit mbi Fitimin. Gjithashtu, Personi Juridik duhet te paraqese prane Drejtorise Rajonale Tatimore perkatese, nje deklarate ku te shprehet per aktivitetin/aktivitetet e objekt-veprimtarise se tij, per te cilat aplikon kete shkalle tatimore.

 

Duhet te mbahet parasysh qe per aktivitetet ekonomike te fushes se teknkologjise se informacionit, te ushtruara nga personi juridik, do te zbatohet shkalla standarde 15% e Tatimit mbi Fitimin.

 

Per qellim te aplikimit te normes se reduktuar, subjektet duhet te pasqyrojne qarte ne shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare, te ardhurat qe realizohen nga aktiviteti/aktivitet per te cilat aplikohet shkalla tatimore 5%, si edhe shpenzimet e kryera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *