fbpx
automobile accidents, why do you need a layer

Sipas te dhenave statistikore nga INSTAT Aksidentet automobilistike jane ne shifra mjaft alarmante. Arsyet per kete jane te ndryshme dhe varen nga faktore te ndryshem qofte natyrore por edhe gabime njerezore apo infrastruktura jo e duhur.

Normalisht perfshirja ne nje aksident automobilistik sjell pasoja te renda per palet e perfshira ku nder me kryesoret jane:

  • demet materiale,
  • demet shendetesore
  • demet jomateriale ose thene ndryshe demi moral dhe ekzistencial.

Ndaj dhe ligji Nr. 10076 datë 12.02.2009 “Per sigurimin e detyrueshem në sektorin e transportit” e ka te percaktuar ne menyre urdheruese detyrimin e pronarit te mjetit motorik perpara perdorimit te tij te lidhe kontrate sigurimi dhe te sigurojë rinovimin e saj per aq kohe sa mjeti i transportit do te mbetet ne qarkullim. Pra, thene me thjesht kushdo qe eshte perfshire nga nje aksident automobilistik, ka te drejten e demshperblimit per cdo dem te pesuar te permendur me larte.

aksidentet automobilistike

Ne te shumten e rasteve te demtuarit nga aksidenti jane pasagjere, kalimtar, trashegimtare apo te aferm te te aksidentuarve, te cilet nuk kane dijeni se mund te perfitojne nje demshperblim. Gjithashtu, te demtuarit duke mos pasur njohurite e nevojshme juridike, nuk e dine se perveç demit pasurordhe demtimit fizik ekziston edhe demi moral apo deme te tjera jo-pasurore që lidhen më cenimin e cilesise se jetes perpara aksidentit dhe stresit postraumatik.

Per me teper kompanite e sigurimit jane te presdispozuara qe te zvarrisin kerkesen per demshperblim duke tejkaluar afatin kohor te sanksionuar ne ligj, nga ku te demtuarit apo familjaret duke u ndodhur ne kushte te veshtira psikologjike apo fizike por duke pasur edhe barren e demit, vuajtjet dhe shpenzimet e medha shendetësore lodhen nga këto zvarritje dhe heqin dorë nga të drejtat e tyre legjitime per te perfituar ate çka ligji u’a garanton.

Ndaj prania e avokatit eshte nje lehtesim ne kete drejtim, pasi ne marrim persiper pergjegjesinë e mbrojtjes se te drejtave legjitime perpara te gjitha institucioneve, kompanive te sigurimit dhe ne te gjitha shkallet e gjykimit.

Gjithe dokumentacioni ligjor terhiqet dhe plotesohet nga avokatet tane ne te gjitha institucionet publike e private si dhe çdo institucion publik dhe privat deri perfundim te procedures dhe akodrimit perkates se demshperblimit.

Vision Consulting Albania eshte nje zyre e specializuar me qellim per te marre maksimumin e demshperblimit nga kompanite e sigurimit, ne cdo aksident automobilistik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *