Rritet paga minimale per punemarresit. Duke filluar nga periudha Prill 2022, paga bazë minimale mujore në shkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo person juridik apo fizik, vendas apo i huaj, është 32,000 lekë. Paga bruto mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore, për personat e punësuar, për personat e…

Pronaret perfitues, ndryshime ne afate dhe penalitete. Me 1 Mars ka hyre ne fuqi ligji Nr.6/2022 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr. 112/2020 “Per Regjistrin e Pronareve Perfitues” i cili ka sjelle disa ndryshime shume te rendesishme ne lidhje me regjistrimin e pronareve perfitues, afatet dhe penalitetet. Risi Nese me pare afati per…