fbpx

CFARE NDODH ME MARREDHENIET KONTRAKTORE NE RASTIN E FORCAVE MADHORE?

Me aktin nr 243, date 24.03.2020, ne Republiken e Shqiperise eshte shpallur gjendja e fatkeqesise natyrore e cila eshte vendosur te zgjatet deri ne daten 23 Qershor 2020.

Ne marredheniet kontraktore kjo parashikohet si rasti i Forces Madhore. Ne disa kontrata kjo situate eshte e specifikuar ne nene te vecanta dhe parashikon zgjidhjen e caktuar per cdo rast konkret. Ky eshte edhe rasti me i mire pasi vete palet e kane vendosur me marreveshje midis tyre se cdo te ndodhe me marredhenien kontraktore qe ato kane lidhur.  Megjithate ekzistojne edhe kontrata te tjera ne cilat nuk eshte parashikuar menyra e zgjidhjes se pasojave te ardhura per shkak te Forces Madhore. Ne lidhje me keto kontrata behet e domosdoshme asistenca e nje eksperti ligjor.

Llojet e kontratave jane nga me te ndryshmet e per pasoje edhe problematikat qe mund te jene shkaktuar te palet per shkak te kesaj situate jane po ashtu te ndryshme.

Ju lutemi qe te mos bini pre e demeve ekonomike te pa bazuara ne ligj. Nese ju nevojitet ndihme mund te na kontaktoni menjehere. Situata eshte mjaft delikate dhe kerkon nje mbeshtetje te mirefillte juridike, te bazuar ne studimin e ligjeve dhe praktikave juridike, per te shmangur pasojat e renda financiare.

 

Jemi ne dispozicion!

info@visionconsutingalbania.com

www.visionconsultingalbania.com

WHAT HAPPENES TO CONTRACTING RELATIONS IN THE CASE OF FORCE MAJEURE?

With the act no. 243, dated 24.03.2020, in the Republic of Albania was announced the state of Natural Disaster which was extended until June 23d..

In contractual relations this situation falls under the provisions of the Force Majeure. In some contracts such situations are specified and regulated, thereby offering specific solutions for such scenarios. This is the best solution because the parties agree between them and decide what will happen with the contractual rights and obligations. However, there are many other contracts which have not predicted the way of resolving the consequences caused in these specific situations. For these types of contracts, the need for a legal expert is significant.

There are different types of contracts, consequently the problems that may have been caused by the parties due to this situation are also different.

Please do not worry about unjustified economic damages. If you need help you can contact us immediately. The situation is quite delicate and requires a sophisticated legal support based on the study of laws and legal practices to avoid serious financial consequences.

We are always available to assist you!

 

info@visionconsultingalbania.com

www.visionconsultingalbania.com